Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Andrychowie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Andrychowie

Nowy zakres usług socjalnych w Andrychowie

W Andrychowie, podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce, realizowany będzie program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który jest jednym z elementów polityki zmierzającej do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Niestety, nadal dotyczy ono wielu osób niepełnosprawnych w Polsce, co przekłada się na standard ich życia.

Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie. Jak sama nazwa programu wskazuje, dzięki niemu do rodziny osoby niepełnosprawnej „wprowadzony” zostanie asystent, którego zadaniem będzie wsparcie takiej rodziny w obowiązkach związanych z niepełnosprawnością jednego z jej członków.

Z programu mogą korzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Za możliwość korzystania z programu nie są pobierane żadne opłaty. Jest on realizowany w limitach godzinowych określonych w regulaminie projektu i jest to: 840 godzin w wymiarze rocznym – w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 720 godzin – w przypadku osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunki formalne udziału w programie

Rodziny zainteresowane wsparciem programowym powinny jak najszybciej zgłosić się do udziału w nim, ponieważ o ostatecznej kwalifikacji do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, w godzinach: 7:00 – 17:00. W tym programie nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

Wszystkich informacji na temat programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. – udzielają pracownicy socjalni.

Budżet programu w Andrychowie wynosi ponad 103,5 mln zł i jest finansowany ze środków państwowych, a dokładnie – państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na program łącznie 150 milionów złotych.

Zobacz jak program jest realizowany w innych miastach, m.in. w Polkowicach.