Zadania publiczne w Andrychowie – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zadania publiczne w Andrychowie – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Jakie zadania istotne dla gminy otrzymają wsparcie finansowe?

Znane są już wyniki otwartego konkursu, którego przedmiotem była realizacja zadań publicznych na terenie Gminy Andrychów. Zadania te będą musiały zostać wykonane w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Na konkurs wpłynęło wiele ofert – dotyczących niemal wszystkich kategorii, które mają istotny wpływ na to, co dzieje się zarówno w samym Andrychowie, jak i w całej gminie.

Konkurs ma na celu wsparcie wielu zadań, takich jak: promocja tradycji i kultury na terenie miasta i wsi, promocja zdrowego stylu życia, rozwój dzieci i młodzieży, zapewnienie komfortowego życia starszym mieszkańcom regionu, wspieranie osób mających problemy wynikające z niepełnosprawności oraz innych, które mogą powodować wykluczenie społeczne.

Zadania takie wykonywane są przez wiele instytucji działających na terenie miasta i gminy Andrychów. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu gminnego, będą mogły efektywniej realizować programy istotne dla lokalnych społeczności.

Kultura, oświata, turystyka

Dofinansowanie zostało przyznane m.in. na wykonywanie zadań z zakresu działalności na rzecz zachowania tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, kulturowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

W tym zakresie uwzględniono m.in. działania mające na celu przekazywanie tradycji ludowych regionu, kultywowanie zwyczajów świątecznych itp.

Dofinansowanie otrzymają także instytucje, których celem jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie kultury. Środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację  festiwali i przeglądów artystycznych.

Dotacje przyznano podmiotom działającym na niwie edukacji, oświaty i wychowania. Dzięki tym środkom możliwe będzie m.in. organizowanie warsztatów, konferencji czy seminariów naukowych.

Niezwykle istotnym obszarem działalności publicznej jest turystyka. Dofinansowanie otrzymały podmioty aktywne w obszarze turystyki i krajoznawstwa. Środki przeznaczone zostaną m.in. na organizację imprez popularyzujących aktywną turystykę.

Środki publiczne zostaną również przeznaczone na działalność instytucji wspierających kulturę fizyczną, aktywizujących seniorów i pomagających osobom zmagającym się z uzależnieniami oraz patologiami społecznymi.