Ważna informacja dotycząca azbestu

Ważna informacja dotycząca azbestu

Coroczny obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Azbest jest niebezpiecznym tworzywem, które stopniowo jest wycofywane z użytku. W związku z tym, że nadal używanych jest wiele produktów zawierających azbest, podjęto działania zmierzające do identyfikowania i weryfikowania miejsc oraz produktów, w których występuje azbest.

Osoby, które są w posiadaniu azbestu mają obowiązek składania „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, o czym przypomina Burmistrz Andrychowa. Informację taką należy składać co roku w terminie do 31 stycznia.

Tak stanowi odpowiednie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2010 r.

Obowiązek powyższy dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz innych podmiotów, które posiadają produkty z udziałem azbestu w składzie.

W przypadku osób fizycznych należy stosowną informację, wynikającą z zapisów powyższego rozporządzenia przedłożyć Burmistrzowi Andrychowa, natomiast w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów, które korzystają z wyrobów posiadających w składzie azbest informację należy składać do Marszałka Województwa.

Inne formalności związane z posiadaniem azbestu

Wszystkie formularze niezbędne do prawidłowego złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, w tym „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Andrychowie albo wybrać bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Jeśli dokumenty będą składane w formie elektronicznej, należy posiadać profil zaufany ePUAP albo certyfikat.

Ocena stanu i użytkowania przedmiotów, które zawierają azbest ma na celu zweryfikowanie, czy wyroby takie mogą być nadal użytkowane, czy też konieczne będzie ich usunięcie, jeśli nie można podjąć działań, które naprawią występujący problem.

Warto pamiętać o tym, że zgodnie z długofalowym programem usuwania azbestu z przestrzeni życia człowieka, będzie on mógł być w użytku (w różnych formach) maksymalnie do 31 grudnia 2032 roku.